Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 3. jūlijā iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itālija) – Go Sun Srl, Malby Energy 4 Srl/Ministero dello Sviluppo Economico u.c.

(Lieta C-512/19)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Pamatlietas puses

Prasītāji: Go Sun Srl un Malby Energy 4 Srl

Atbildētāji: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente un Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Savienības tiesības liedz piemērot tādu valsts tiesību normu kā Leģislatīvā dekrēta Nr. 91/2014, kurš ir apstiprināts ar Likumu 116/2014, 26. panta 3. punkts, kas būtiski samazina to stimulu izmaksāšanu, kuri ir jau piešķirti saskaņā ar likumu un definēti, pamatojoties uz īpašiem līgumiem, ko fotoelementu konversijas elektroenerģijas ražotāji ir parakstījuši ar Gestore dei servizi energetici s.p.a., kura ir par šo funkciju atbildīgā valsts sabiedrība;

it īpaši, vai šāda valsts tiesību norma ir saderīga ar vispārējiem Eiropas Savienības tiesiskās paļāvības, tiesiskās drošības, lojālas sadarbības un lietderīgās iedarbības principiem; ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 16. un 17. pantu; ar Direktīvu 2009/28/EK 1 un ar tajā paredzēto tiesisko regulējumu atbalsta shēmu jomā; ar LESD 216. panta 2. punktu, it īpaši saistībā ar Līgumu par Eiropas Enerģētikas hartu?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/28/EK (2009. gada 23. aprīlis) par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK (OV 2009, L 140, 16. lpp.).