Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Taliansko) 3. júla 2019 – Go Sun Srl, Malby Energy 4 Srl/Ministero dello Sviluppo Economico a i.

(vec C-512/19)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: Go Sun Srl, Malby Energy 4 Srl

Žalovaní: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente, Gestore dei Servizi Energetici SpA - GSE

Prejudiciálna otázka

Bráni právo Európskej únie uplatneniu vnútroštátneho ustanovenia, ako je ustanovenie článku 26 ods. 3 legislatívneho dekrétu č. 91/2014 v znení podľa zákona č. 116/2014, a ktorým sa výrazne znižuje vyplácanie príspevkov, ktoré už boli priznané zákonom a vymedzené na základe osobitných dohôd uzavretých medzi výrobcami elektrickej energie fotovoltaickou premenou a verejnoprávnou spoločnosťou založenou na tento účel, Gestore dei servizi energetici s.p.a.?

Je toto vnútroštátne ustanovenie konkrétne v súlade so všeobecnými zásadami práva Únie, ktorými sú zásada ochrany legitímnej dôvery, právnej istoty, lojálnej spolupráce a potrebného účinku, s článkami 16 a 17 Charty základných práv Európskej únie, so smernicou 2009/28/ES1 a s právnou úpravou režimov podpory, ktoré sú v nej uvedené, ako aj s článkom 216 ods. 2 ZFEÚ, najmä v súvislosti s Európskou zmluvou o energetickej charte?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140, 2009, s. 16).