Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione (Taliansko) 19. júna 2019 – UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH/Agenzia delle Entrate

(vec C-479/19)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Corte suprema di cassazione

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Sťažovateľka: UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH

Odporca: Agenzia delle Entrate

Prejudiciálna otázka

Bráni právo Únie – najmä ustanovenia Zmluvy týkajúce sa slobody usadiť sa a voľného pohybu kapitálu, tak, ako ich vykladá Súdny dvor – uplatňovaniu ustanovenia vnútroštátneho práva, akým je ustanovenie článku 35 ods. 10b zákonného dekrétu č. 223/2006 (v časti, v ktorej sa úľava na katastrálnej dani a dani z prevodu vlastníckych práv k nehnuteľnostiam obmedzuje na uzavreté realitné investičné fondy)?

____________