Language of document :

Преюдициално запитване от Watford Employment Tribunal (Обединено кралство), постъпило на 22 август 2019 г. — K и др./Tesco Stores Ltd

(Дело C-624/19)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

Watford Employment Tribunal (Обединено кралство)

Страни в главното производство

Ищци: K и др.

Ответник: Tesco Stores Ltd

Преюдициални въпроси

Има ли директен ефект член 157 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) по искове, предявени на основание, че ищците полагат труд с равна на този на техните колеги стойност?

Ако отговорът на първия въпрос е отрицателен, критерият за съпоставимост единствен източник в член 157 отделен ли е от въпроса за равната стойност на труда и ако е така, има ли този критерий директен ефект?

____________