Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Watford Employment Tribunal (Det Forende Kongerige) den 22. august 2019 – K m.fl. mod Tesco Stores Ltd

(Sag C-624/19)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

Watford Employment Tribunal

Parter i hovedsagen

Sagsøger: K m.fl.

Sagsøgt: Tesco Stores Ltd

Præjudicielle spørgsmål

Har artikel 157 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) direkte virkning inden for rammerne af søgsmål, hvori det gøres gældende, at sagsøgerne udfører arbejde af samme værdi som deres referencepersoner?

Såfremt det første spørgsmål besvares benægtende, er testen (samme kilde) med henblik på sammenlignelighed i artikel 157 TEUF forskellig fra spørgsmålet om arbejde af samme værdi, og har denne test i bekræftende fald direkte virkning?

____________