Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Watford Employment Tribunal (Verenigd Koninkrijk) op 22 augustus 2019 – K e.a./Tesco Stores Ltd

(Zaak C-624/19)

Procestaal: Engels

Verwijzende rechter

Watford Employment Tribunal (Verenigd Koninkrijk)

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: K e.a.

Verwerende partij: Tesco Stores Ltd

Prejudiciële vragen

Is artikel 157 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) rechtstreeks van toepassing op vorderingen waarbij de verzoekers stellen arbeid te verrichten die van gelijke waarde is als die van personen in vergelijkbare situaties?

Indien het antwoord op de eerste vraag ontkennend luidt, staat de toetsing aan één enkele bron voor vergelijkbaarheid, overeenkomstig artikel 157 VWEU, dan los van de vraag naar de gelijke waarde en, zo ja, heeft die toets rechtstreekse werking?

____________