Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Watford Employment Tribunal (Zjednoczone Królestwo) w dniu 22 sierpnia 2019 r. – K i in. / Tesco Stores Ltd

(Sprawa C-624/19)

Język postępowania: angielski

Sąd odsyłający

Watford Employment Tribunal

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: K i in.

Strona pozwana: Tesco Stores Ltd

Pytania prejudycjalne

Czy art. 157 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) wywołuje skutek bezpośredni w zakresie roszczeń opierających się na okoliczności, że powodowie świadczą pracę o jednakowej wartości z wartością pracy świadczonej przez osoby, z którymi dokonuje się porównania?

W przypadku udzielenia odpowiedzi przeczącej na pytanie pierwsze, czy kryterium jedynego źródła używane w ramach porównywania na podstawie art. 157 należy odróżnić od kwestii jednakowej wartości, a jeśli tak, to czy kryterium to wywołuje skutek bezpośredni?

____________