Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Watford Employment Tribunal (Spojené kráľovstvo) 22. augusta 2019 – K a iní/Tesco Stores Ltd

(vec C-624/19)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Watford Employment Tribunal

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: K a iní

Žalovaný: Tesco Stores Ltd

Prejudiciálne otázky

Je článok 157 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) priamo účinný pre nároky založené na tom, že žalobcovia vykonávajú prácu rovnakej hodnoty ako s nimi porovnávané osoby; a

Ak je odpoveď na prvú otázku záporná, je kritérium porovnateľnosti jediného zdroja podľa článku 157 odlišné od otázky rovnakej hodnoty, a ak áno, má toto kritérium priamy účinok?

____________