Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Watford Employment Tribunal (Förenade kungariket) den 22 augusti 2019 – K m.fl. mot Tesco Stores Ltd

(Mål C-624/19)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Watford Employment Tribunal (Förenade kungariket)

Parter i det nationella målet

Sökande: K m.fl.

Motpart: Tesco Stores Ltd

Tolkningsfrågor

Har artikel 157 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat FEUF) direkt effekt i mål i vilka det görs gällande att sökanden utför arbete som är likvärdigt med referenspersonens arbete?

Om fråga 1 ska besvaras nekande, skiljer sig jämförbarhetskriteriet rörande en och samma källa i artikel 157 från frågan om likvärdigt arbete och, om detta är fallet, har detta kriterium direkt effekt?

____________