Language of document :

Преюдициално запитване от Corte suprema di cassazione (Италия), постъпило на 19 юни 2019 г. — UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH/Agenzia delle Entrate

(Дело C-478/19)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Corte suprema di cassazione

Страни в главното производство

Жалбоподател: UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH

Ответник: Agenzia delle Entrate

Преюдициален въпрос

Допуска ли правото на Съюза — и по-конкретно разпоредбите на Договора относно свободата на установяване и свободното движение на капитали, както се тълкуват от Съда — прилагането на разпоредба от националното право като тази на член 35, параграф 10-ter от Декрет закон № 223/2006 (в частта, в която предвижда, че данъчните облекчения за ипотечните и кадастралните данъци се прилагат само за инвестиционните фондове за недвижими имоти от затворен тип)?

____________