Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Corte suprema de cassazione (Italien) den 19. juni 2019 – UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH mod Agenzia delle Entrate

(Sag C-478/19)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Corte suprema de cassazione

Parter i hovedsagen

Appellant: UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH

Indstævnt: Agenzia delle Entrate

Præjudicielt spørgsmål

Er EU-retten – og særligt traktatens bestemmelser om etableringsfrihed og frie kapitalbevægelser som fortolket af Domstolen – til hinder for en anvendelse af en bestemmelse i national ret såsom artikel 36, stk. 10b, i lovdekret nr. 223/2006 (for så vidt som den begrænser den adgang til lempelse af realkredit- og tinglysningsafgifter, der er fastsat heri, til alene lukkede ejendomsinvesteringsfonde)?

____________