Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. lipnja 2019. uputio Corte suprema di cassazione (Vrhovni kasacijski sud, Italija) – UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH protiv Agenzia delle Entrate

(predmet C-478/19)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Corte suprema di cassazione

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH

Druga stranka u žalbenom postupku: Agenzia delle Entrate

Prethodno pitanje

Je li primjena odredbe nacionalnog prava, kao što je ona iz članka 35. stavka 10-ter decreto-legge n. 223/2006 (Uredba sa zakonskom snagom br. 223/2006) (u dijelu u kojem ograničava poreznu olakšicu vezanu za porez na upis u zemljišne knjige i porez na prijenos stvarnih prava na nekretninama na zatvorene investicijske nekretninske fondove), u suprotnosti s pravom Zajednice, a posebno s tumačenjem koje ovaj Sud daje odredbama Ugovora vezanim za slobodu poslovnog nastana i slobodno kretanje kapitala?

____________