Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Commissione tributaria regionale di Venezia (Itálie) dne 17. června 2019 – Regione Veneto v. HD

(Věc C-468/19)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Commissione tributaria regionale per il Veneto

Účastníci původního řízení

Odvolatel: Regione Veneto

Odpůrce: HD

Předběžné otázky

Musí být „kulturní statky“, na které se vztahuje článek 36 SFEU, určeny podle kritéria stanoveného v čl. 2 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/60/EU ze dne 15. května 20141 , který přiznává určující hodnotu definici těchto statků uvedené ve vnitrostátních právních předpisech?

Vztahuje se ochrana, kterou článek 36 SFEU přiznává „kulturním statkům“ také na „dobová vozidla“ uvedená ve směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 20002 ?

Zohledňují výše uvedená ustanovení unijního práva tudíž za účelem ochrany, který je jím vlastní, také vozidla, která italské právo kvalifikuje jako „vozidla s historickým nebo sběratelským významem“ z důvodu povinnosti zachovat je v původním stavu?

Může být kromě toho ochrana „kulturních statků“, včetně „dobových vozidel“, stanovená v článku 36 SFEU a zmíněná v čl. 2 odst. 1 směrnice 2014/60/EU, jakož i v bodě 10 odůvodnění směrnice 2000/53/ES, ve světle bodu 26 akčního programu bezpečnosti silničního provozu přijatého dne 29. září 2005, vykládána v tom smyslu, že umožňuje členským státům, aby použily diskriminační daňové osvobození, které je vyhrazeno pro „vozidla se zvláštním historickým a sběratelským významem“, zatímco širší osvobození od daně je přiznáno všem vozidlům „s historickým a sběratelským významem“ v některých oblastech vnitrostátního území na základě regionálních a provinčních právních předpisů, které jsou použitelné jen v uvedených oblastech.

V případě záporné odpovědi na předchozí otázku, umožňují však výše uvedená ustanovení unijního práva, aby vnitrostátní právní předpisy stanovily nepříznivé a diskriminační zacházení s „vozidly s historickým a sběratelským významem“ právě z důvodu jejich vetchosti, které zvyšuje daňovou zátěž kvůli jejich více znečišťujícím emisím, což omezuje ochranu, jež je jim přiznána, brání jejich zhodnocení a odrazuje jejich vlastníky, aby je zachovávaly?

Umožňuje zásada volného pohybu zboží zakotvená v čl. 52 odst. 2 SEU a v článku 30 SFEU, a související zákaz opatření rovnocenných clům, ve světle kritérií stanovených v tomto ohledu v judikatuře Soudního dvora, členskému státu, aby stanovil pro vozidla uznaná za vozidla „s historickým a sběratelským významem“ diskriminační a nestejnorodé zacházení na celém vnitrostátním území, které se vztahuje na převod vlastnictví k těmto vozidlům mezi osobou, jež má své bydliště v [části] vnitrostátního území, v níž se uplatní osvobození od daně, a osobou, která má bydliště v [části] vnitrostátního území, v níž se naopak uplatní daň.

Brání články 18, 19, 20, 21, 45 a 49 SFEU, které chrání základní svobody zaručené ve společném evropském prostoru, a zákaz přímé a nepřímé diskriminace stanovený ve směrnici Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 20003 tomu, aby nepříznivé a diskriminační daňové zacházení v rámci členského státu rozlišovalo vlastníky vozidel s historickým a sběratelským významem a postihovalo je jen na základě jejich bydliště?

Konečně umožňují zásady svobody, nezávislosti a nestrannosti soudce, které jsou zakotveny a chráněny v článku 2 SEU, aby ve společném evropském prostoru byl zajištěn „spravedlivý proces“, členskému státu, aby právním předpisem zabránil soudu nezávisle uznat, že automobilové vozidlo má „zvláštní historický nebo sběratelský význam“ za účelem určení, zda je toto vozidlo osvobozeno od daně, a nutil soud opřít se jen o rozhodnutí přijatá v tomto ohledu soukromou osobou, která je k tomu výlučně určena?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/60/EU ze dne 15. května 2014 o navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 (přepracované znění) (Úř. věst. L 159, 28.5.2014, s. 1).

2     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností (Úř. věst. L 269, 21.10.2000, s. 34).

3     Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ (Úř. věst. L 180, 19.7.2000, s. 22).