Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Commissione tributaria regionale per il Veneto (Italia) la 17 iunie 2019 – Regione Veneto/HD

(Cauza C-468/19)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Commissione tributaria regionale per il Veneto

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Regione Veneto

Pârât: HD

Întrebările preliminare

„Obiectele culturale” vizate la articolul 36 TFUE trebuie identificate în conformitate cu criteriul prevăzut la articolul 2 alineatul (1) din Directiva 2014/60/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 20141 , care recunoaște o valoare determinantă definiţiei acestor bunuri prevăzute de legislația națională?

În plus, protecția „obiectelor culturale” prevăzută la articolul 36 TFUE se extinde și la „vehiculele de epocă” vizate de Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 septembrie 20002 ?

În consecință, dispozițiile dreptului Uniunii vizate mai sus iau de asemenea în considerare, în scopul protecției caracteristice acestora, vehiculele pe care legislația italiană le califică drept „vehicule care prezintă un interes istoric și de colecţie”, ca urmare a obligației de a le păstra în starea lor de origine?

Pe de altă parte, protecția „obiectelor culturale”, printre care „vehiculele de epocă”, prevăzută la articolul 36 din TFUE și menționată la articolul 2 alineatul (1) din Directiva 2014/60/UE, precum și în considerentul (10) al Directivei 2000/53/CE, din perspectiva punctului 26 din Programul european de acțiune pentru siguranța rutieră adoptat la 29 septembrie 2005, poate fi interpretată în sensul că permite statelor membre să aplice o scutire fiscală discriminatorie, în măsura în care este rezervată vehiculelor „care prezintă un interes istoric și de colecţie deosebit”, în timp ce se acordă o scutire mai largă pentru toate vehiculele „care prezintă un interes istoric și de colecţie” în anumite zone ale teritoriului național, în conformitate cu legile regionale și provinciale, care sunt aplicabile numai în respectivele zone?

În cazul unui răspuns negativ la întrebarea precedentă, dispoziţiile dreptului Uniunii menționate mai sus permit totuși ca legislația naţională să prevadă un tratament fiscal defavorabil și discriminatoriu pentru „vehiculele care prezintă un interes istoric și de colecţie” tocmai în temeiul caracterului lor vetust, tratament care împovărează sarcina fiscală ca urmare a emisiilor lor mai poluante, ceea ce reduce protecția care le este acordată, împiedică valorizarea lor și descurajează proprietarii acestora să le păstreze?

Principiul liberei circulații a mărfurilor, consacrat la articolul 52 alineatul (2) TUE și la articolul 30 TFUE și interdicţia corelativă a măsurilor echivalente unor taxe vamale, în lumina criteriilor stabilite de jurisprudența Curții referitoare la acest aspect, permit unui stat membru să supună vehiculele recunoscute ca „prezentând un interes istoric de colecţie” unui tratament fiscal discriminatoriu și neomogen pe întreg teritoriul național, care afectează transferurile proprietăţii asupra acestor vehicule între o persoană domiciliată pe [o parte din] teritoriul statului unde prevalează o scutire și o persoană domiciliată pe [o parte din] teritoriul statului unde, dimpotrivă, este prevăzută taxa ?

Articolele 18, 19, 20, 21, 45 și 49 TFUE, care protejează libertățile fundamentale garantate în spațiul european comun și interzicerea discriminării directe și indirecte prevăzută de Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 20003 , se opun ca un tratament fiscal defavorabil și discriminatoriu, în cadrul unui stat membru să diferențieze și să penalizeze proprietarii de vehicule care prezintă un interes istoric de colecţie exclusiv pe baza domiciliului lor?

În sfârșit, principiile libertății, autonomiei și independenței instanţei, afirmate și protejate la articolul 2 TUE în spațiul european comun pentru a garanta un „proces echitabil”, permit unui stat membru să împiedice prin lege instanţa să recunoască în mod autonom dacă un autovehicul prezintă un „interes istoric și colectiv deosebit” pentru a stabili dacă vehiculul respectiv este scutit din punct de vedere fiscal, obligând instanţa să se bazeze exclusiv pe deciziile adoptate referitor la acest aspect de o persoană privată însărcinată exclusiv în scopul respectiv?

____________

1     Directiva 2014/60/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind restituirea obiectelor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 (JO 2014, L 159, p. 1).

2     Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind vehiculele scoase din uz (JO 2000, L 269, p. 34, Ediție specială, 15/vol. 6, p. 142).

3     Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică (JO 2000, L 180, p. 22, Ediție specială, 20/vol. 1, p. 19).