Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Commissione tributaria regionale per il Veneto (Taliansko) 17. júna 2019 – Regione Veneto/HD

(vec C-468/19)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Commissione tributaria regionale per il Veneto

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Regione Veneto

Žalovaný: HD

Prejudiciálne otázky

Majú sa „predmety kultúrnej hodnoty“, na ktoré sa vzťahuje článok 36 ZFEÚ určovať podľa kritéria stanoveného v článku 2 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/60/EÚ z 15. mája 20141 , podľa ktorého je pri definícii týchto predmetov rozhodujúca vnútroštátnej právna úprava?

Okrem toho, vzťahuje sa ochrana, ktorú článok 36 ZFEÚ priznáva „predmetom kultúrnej hodnoty“ aj na „dobové vozidlá“ uvedené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES z 18. septembra 20002 ?

Zahŕňajú teda vyššie uvedené ustanovenia práva Únie na účely ochrany, ktorých dosiahnutie sledujú, aj vozidlá, ktoré talianske právo kvalifikuje ako „vozidlá historického a zberateľského významu“ z dôvodu povinnosti zachovať ich v pôvodnom stave?

Môže sa okrem toho ochrana „predmetov kultúrnej hodnoty“ vrátane „dobových vozidiel“, ktorá je stanovená v článku 36 ZFEÚ a uvedená v článku 2 ods. 1 smernice 2014/60/EÚ a v odôvodnení 10 smernice 2000/53/ES v spojení s bodom 26 akčného programu bezpečnosti cestnej premávky prijatého 29. septembra 2005 vykladať v tom zmysle, že umožňuje členským štátom uplatniť diskriminačné oslobodenie od dane, ktoré je vyhradené pre „vozidlá osobitného historického a zberateľského významu“, zatiaľ čo širšie oslobodenie od dane sa priznáva všetkým vozidlám „historického a zberateľského významu“ v niektorých oblastiach územia členského štátu na základe regionálnych a provinčných právnych predpisov, ktoré sa môžu uplatniť len v týchto oblastiach?

V prípade, že odpoveď na predchádzajúcu otázku je záporná, umožňujú vyššie uvedené ustanovenia práva Únie, aby vnútroštátne predpisy stanovili pre „vozidlá historického a zberateľského významu“ z dôvodu ich zlého technického stavu nepriaznivé a diskriminačné daňové zaobchádzanie, ktoré zvyšuje daňové zaťaženie z toho dôvodu, že ich emisie spôsobujú väčšie znečistenie, čo obmedzuje ochranu, ktorá je im priznaná, bráni nárastu ich hodnoty a odradzuje ich vlastníkov od toho, aby ich udržiavali?

Umožňuje zásada voľného pohybu tovaru zakotvená v článku 52 ods. 2 ZEÚ a v článku 30 ZFEÚ a súvisiaci zákaz poplatkov, ktoré majú rovnaký účinok ako clá v spojení s kritériami, ktoré v tejto oblasti stanovil Súdny dvor, aby členský štát stanovil pre vozidlá uznané za vozidlá „historického a zberateľského významu“ na celom území členského štátu diskriminačné a nerovnaké zaobchádzanie, ktoré sa vzťahuje na prevod vlastníctva týchto vozidiel medzi osobou, ktorá má bydlisku v [časti] územia štátu, v ktorej sa uplatňuje oslobodenie od dane, a osobou, ktorá má bydlisko v [časti] štátu, kde sa naopak takáto daň uplatní?

Bránia články 18, 19, 20, 21, 45 a 49 ZFEÚ, ktoré chránia základné slobody garantované v spoločnom európskom priestore, a zákaz priamej a nepriamej diskriminácie stanovený v smernici Rady 200/43/ES z 29. júna 20003  tomu, aby nepriaznivé a diskriminačné daňové zaobchádzanie v rámci členského štátu rozlišovalo medzi vlastníkmi vozidiel historického a zberateľského významu a postihovalo ich len na základe ich bydliska?

Na záver, umožňujú zásady slobody, nezávislosti a nestrannosti sudcu, ktoré sú v spoločnom európskom priestore zakotvené a chránené v článku 2 ZEÚ na účely zaistenia „spravodlivého procesu“ tomu, aby členský štát právnym predpisom zabránil súdu nezávisle rozhodnúť, že automobil je vozidlom „osobitného historického a zberateľského významu“ na účely určenia, či je toto vozidlo oslobodené od dane, čím sudcu obmedzuje na to, aby svoje rozhodnutie založil len na rozhodnutí súkromnej osoby, ktorá je k tomu výhradne určená?

____________

1     Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/60/EÚ z 15. mája 2014 o navrátení predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 159, 2014, s. 1).

2     Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti (Ú. v. ES L 269, 2000, s. 34; Mim. vyd. 15/005).

3     Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (Ú. v. ES L 180, 2000, s. 22; Mim. vyd. 20/001).