Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Commissione tributaria regionale per il Veneto (Italien) den 17 juni 2019 – Regione Veneto mot HD

(Mål C-468/19)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Commissione tributaria regionale per il Veneto

Parter i det nationella målet

Klagande: Regione Veneto

Motpart: HD

Tolkningsfrågor

Ska sådana kulturföremål som avses i artikel 36 FEUF definieras enligt kriteriet i artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/60/EU av den 15 maj 2014,1 enligt vilken det är definitionen i nationell rätt som är avgörande?

Omfattar skyddet av kulturföremål enligt artikel 36 FEUF också veteranfordon, som behandlas i direktiv 2000/53/EG?2

Om den andra frågan besvaras jakande, tar då de ovannämnda unionsrättsliga bestämmelserna – med tanke på det mål om skydd som eftersträvas med dem – hänsyn även till fordon som i italiensk lagstiftning klassificeras som ”av historiskt intresse och samlarobjekt”, sett till skyldigheten att bevara dem i deras ursprungliga tillstånd?

Ska målet att skydda kulturföremål, däribland veteranfordon, som föreskrivs i artikel 36 FEUF och nämns i artikel 2.1 i direktiv 2014/60 samt i skäl 10 i direktiv 2000/53, mot bakgrund av punkt 26 i Europeiska kommissionens trafiksäkerhetsprogram, som godkändes den 29 september 2005, tolkas så, att det låter medlemsstaterna föreskriva en skattebefrielse som medför en åtskillnad i behandling såtillvida att den är endast gäller fordon som är ”av särskilt historiskt intresse och samlarobjekt”, när det i vissa delar av landet medges en mer omfattande skattebefrielse för alla fordon som är ”av historiskt intresse och samlarobjekt”, enligt vissa lagar på regions- eller provinsnivå som endast är tillämpliga i de områdena?

Om föregående fråga besvaras nekande, medger då unionsrätten ändå att ”fordon som är av historiskt intresse och samlarobjekt” ges en oförmånlig, diskriminerande skattemässig behandling enligt nationell lagstiftning, eftersom dessa fordon beskattas hårdare på grund av att deras avgaser är mer förorenande, något som underminerar det skydd som de omfattas av, hindrar att de kommer till användning och minskar ägarnas incitament att bevara dem?

Medger principen om fri rörlighet för varor enligt artikel 52.2 FEU och artikel 30 FEUF samt det därav följande förbudet mot åtgärder med motsvarande verkan som tullar, mot bakgrund av de kriterier som utarbetats i EU-domstolens praxis, att en medlemsstat låter fordon som är ”av historiskt intresse och samlarobjekt” omfattas av skatteregler som medför en åtskillnad i behandling och en icke enhetlig tillämpning inom landet och som träffar överlåtelser av sådana fordon från en person bosatt i en del av landet med skattebefrielse till en person bosatt i del av landet med beskattning?

Utgör artiklarna 18–21, 45 och 49 FEUF, om skydd för grundläggande friheter inom unionen, samt förbudet mot direkt och indirekt diskriminering i rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juli 20003 hinder för oförmånlig, diskriminerande skattemässig behandling inom en medlemsstat, som särbehandlar och bestraffar ägare av fordon som är av historiskt intresse och samlarobjekt enbart på grundval av ägarens bostadsort?

Medger principerna om domstolars frihet, självständighet och oberoende, som slås fast och skyddas i artikel 2 FEU inom unionen för att säkerställa en ”rättvis rättegång”, att medlemsstat i lag förhindrar domstolar att självständigt erkänna att ett fordon ”är av särskilt historiskt intresse och samlarobjekt” i avsikt att avgöra om fordonet i fråga är befriat från beskattning och ålägger dem att enbart beakta avgöranden från ett privat organ med exklusiv behörighet på området?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/60/EU av den 15 maj 2014 om återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 (omarbetning) (EUT L 159, s. 1).

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon - Uttalanden av kommissionen (EGT L 269, s. 34).

3 Rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung (EGT L 180, s. 22).