Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Wiesbaden (Německo) dne 3. července 2019 – WS v. Spolková republika Německo

(Věc C-505/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Účastníci původního řízení

Žalobce: WS

Žalovaná: Spolková republika Německo

Předběžné otázky

Má se článek 54 ÚPSD1 ve spojení s článkem 50 Listiny základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“) vykládat tak, že je ve všech smluvních státech Dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích (schengenské acquis podle článku 1 odstavec 2 rozhodnutí Rady 1999/435/ES ze dne 20. května 1999, Úř. věst. 2000, L 239, s. 13, dále jen „ÚPSD“) zakázáno již samotné zahájení trestního řízení pro tentýž čin, pokud německé státní zastupitelství poté, co obviněný splnil určité povinnosti a zejména zaplatil určitou peněžitou částku stanovenou státním zastupitelstvím, zastaví zahájené trestní řízení?

Zakazuje čl. 21 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (ve znění upraveném dne 7. června 2016, Úř. věst. 2016, C 202, s. 1, 47; dále jen „SFEU“) členským státům, aby vyhověly žádostem o zadržení, které podaly třetí země prostřednictvím mezinárodní organizace jako je Mezinárodní organizace kriminální policie - Interpol, pokud je osoba, které se žádost týká, občanem Evropské unie a členský stát, jehož je tato osoba státním příslušníkem, informoval mezinárodní organizaci, a tím také ostatní členské státy, o pochybnostech ohledně souladu této žádosti o zadržení se zákazem dvojího trestu?

Brání čl. 21 odst. 1 SFEU samotnému zahájení trestních řízení a dočasnému zadržení v členských státech, jejichž není dotčená osoba státním příslušníkem, pokud je toto zadržení v rozporu se zákazem dvojího trestu?

Mají se čl. 4 odst. 1 písm. a) a čl. 8 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6802 ve spojení s článkem 54 ÚPSD a článkem 50 Listiny vykládat tak, že členské státy jsou povinny přijmout takovou právní úpravu, která zajistí, že red notices vydaná Mezinárodní organizací kriminální policie - Interpol, která mají vést k dalšímu trestnímu řízení, nebudou v žádném smluvním státě Dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích (Úř. věst. 2000, L 239, s. 13) dále zpracovávána, pokud předchozí řízení má za následek zastavení trestního stíhání s konečnou platností?

Má mezinárodní organizace jako Mezinárodní organizace kriminální policie - Interpol - odpovídající úroveň ochrany údajů, jestliže nebylo vydáno rozhodnutí o odpovídající ochraně podle článku 36 směrnice 2016/680 a/nebo neexistují vhodné záruky podle článku 37 směrnice 2016/680?

Smí členské státy dále zpracovávat údaje, které nechaly třetí země zapsat do oznámení o hledané osobě (red notice) vydaného Mezinárodní organizací kriminální policie - Interpol, jen tehdy, pokud třetí země s oznámením o hledané osobě spojí žádost o zadržení a vydání a požádá o provedení zadržení, které není v rozporu s evropským právem, zejména se zákazem dvojího trestu?

____________

1     Úmluva k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích (Úř. věst. 2000, L 239, s. 19).

2     Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. 2016, L 119, s. 89)