Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Wiesbaden (Saksa) on esittänyt 3.7.2019 – WS v. Saksan valtio

(asia C-505/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Pääasian asianosaiset

Kantaja: WS

Vastaaja: Saksan valtio

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14.6.1985 Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan hallitusten välillä tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen (Schengenin säännöstö sellaisena kuin siitä säädetään 20.5.1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/435/EY1 1 artiklan 2 kohdassa, jäljempänä yleissopimus) 54 artiklaa, luettuna yhdessä perusoikeuskirjan 50 artiklan kanssa, tulkittava siten, että jo rikosoikeudellisen menettelyn aloittaminen saman teon perusteella on kielletty kaikissa tämän yleissopimuksen sopimusvaltioissa, kun Saksan syyttäjäviranomainen on päättänyt aloitetun rikosoikeudellisen menettelyn sen jälkeen kun syytetty on täyttänyt tietyt ehdot ja erityisesti suorittanut määrätyn, syyttäjäviranomaisen vahvistaman rahasumman?

Kielletäänkö Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (sellaisena kuin se on muutettuna 7.6.2016, EUVL C 202 s. 1, 47, jäljempänä SEUT) 21 artiklan 1 kohdassa jäsenvaltioita panemasta täytäntöön kolmansien valtioiden väliaikaista säilöönottamista koskevia pyyntöjä, jotka esitetään kansainvälisen järjestön – kuten kansainvälisen rikospoliisijärjestön (Interpol) – kautta, kun väliaikaista säilöönottamista koskevan pyynnön kohteena on unionin kansalainen ja jäsenvaltio, jonka kansalainen hän on, on esittänyt epäilyjä sanotun pyynnön yhdenmukaisuudesta ne bis in idem -periaatteen kanssa kansainväliselle järjestölle ja näin ollen myös muille jäsenvaltioille?

Onko SEUT 21 artiklan 1 kohdan määräys esteenä jo rikosoikeudellisen menettelyn aloittamiselle ja väliaikaiselle säilöönottamiselle jäsenvaltioissa, joiden kansalainen asianomainen henkilö on, mikäli se on ristiriidassa ne bis in idem -periaatteen kanssa?

Onko direktiivin (EU) 2016/6802 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ja 8 artiklan 1 kohtaa, luettuna yhdessä yleissopimuksen 54 artiklan ja perusoikeuskirjan 50 artiklan kanssa, tulkittava siten, että jäsenvaltiot ovat velvollisia antamaan lainsäädäntöä sen varmistamiseksi, että silloin, kun menettely johtaa syyteoikeuden raukeamiseen, kaikissa valtioissa, jotka ovat tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14.6.1985 Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan hallitusten välillä tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen sopimusvaltioita, kansainvälisen rikospoliisijärjestön (Interpol) julkaisemien punaisten ilmoitusten (”Red Notice”), joiden pitäisi johtaa uuteen rikosoikeudelliseen menettelyyn, jatkokäsittely on kielletty?

Onko kansainvälisellä järjestöllä, kuten kansainvälisellä rikospoliisijärjestöllä (Interpol), riittävä tietosuojan taso silloin, kun direktiivin (EU) 2016/680 36 artiklassa tarkoitettua tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä ei ole tehty ja/tai 37 artiklassa tarkoitettuja asianmukaisia suojatoimia ei ole vahvistettu?

Saavatko jäsenvaltiot jatkaa sellaisten tietojen käsittelyä, jotka kolmannet valtiot ovat ilmoittaneet kansainvälisen rikospoliisijärjestön (Interpol) julkaisemaa etsintäkuulutusta (punaista ilmoitusta) varten, vain silloin, kun kolmas valtio pyytää tämän etsintäkuulutuksen välityksellä kiinniottamista ja luovuttamista ja on esittänyt väliaikaista säilöönottamista koskevan pyynnön, joka ei ole ristiriidassa unionin oikeuden ja erityisesti ne bis in idem -periaatteen kanssa?

____________

1 EYVL 2000, L 239, s. 19.

2 Luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta 27.4.2016 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680 (EUVL 2016, L 119, s. 89).