Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgericht Wiesbaden (Germania) la 3 iulie 2019 – WS/Republica Federală Germania

(Cauza C-505/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Verwaltungsgericht Wiesbaden (Tribunalul Administrativ din Wiesbaden, Germania)

Părțile din procedura principală

Reclamant: WS

Pârâtă: Republica Federală Germania

Întrebările preliminare

Articolul 54 Convenția de punere în aplicare a acordului Schengen1 (denumită în continuare „CAAS”) coroborat cu articolul 50 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare „carta”) trebuie interpretat în sensul că deschiderea unei proceduri penale având ca obiect aceeași faptă în toate statele care au aderat la CAAS este interzisă, dacă un parchet din Germania a suspendat o procedură penală deschisă, după ce acuzatul a îndeplinit anumite condiții și în special după ce a plătit o anumită sumă de bani stabilită de parchet?

Din articolul 21 alineatul (1) TFUE (în versiunea revizuită din 07 iunie 2016, JO 2016, C 202, p. 1, denumit în continuare „TFUE”) rezultă o interdicție pentru statele membre de a pune în aplicare mandatele de arestare emise de state terțe în cadrul unei organizații internaționale, precum Organizația Internațională de Poliție Criminală (Interpol), dacă persoana vizată de cererea de arestare este cetățean al Uniunii și statul membru a cărui cetățenie o are persoana respectivă a transmis respectivei organizații internaționale și, astfel, și celorlalte state membre, îndoieli privind compatibilitatea cererii de arestare menţionate cu interzicerea dublei sancționări?

Articolul 21 alineatul (1) TFUE contravine deschiderii procedurii penale și arestării preventive în state membre a căror cetățenie nu este deținută de persoana vizată, dacă aceasta contravine interzicerii dublei sancționări?

Articolul 4 alineatul (1) litera (a) și articolul 8 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/6802 coroborat cu articolul 54 din CAAS și cu articolul 50 din cartă trebuie interpretate însă în sensul că statele membre sunt obligate să adopte dispoziții legislative pentru a se asigura că, în cazul unei proceduri care duce la stingerea dreptului de urmărire penală în toate statele care au aderat la CAAS, este interzisă prelucrarea în continuare a notificărilor roșii ale Interpol, care sunt susceptibile să conducă la proceduri penale ulterioare?

O organizație internațională precum Interpol dispune de un nivel adecvat de protecție a datelor, dacă nu există o decizie privind caracterul adecvat al nivelului de protecție în conformitate cu articolul 36 din Directiva (UE) 2016/680 și au o garanție în conformitate cu articolul 37 din Directiva (UE) 2016/680?

Statele membre au dreptul de a prelucra datele înregistrate la Interpol într-o notificare circulară de căutare („notificare roșie”) de statele terțe doar dacă un stat terț transmite printr-o notificare circulară de localizare o cerere de arestare și extrădare și solicită arestarea care nu contravine dreptului european, în special interzicerii dublei sancționări?

____________

1     Convenția de punere în aplicare a acordului Schengen din 14 iunie 1985 între guvernele statelor din Uniunea Economică Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune (JO 2000, L 239, p. 19, Ediţie specială, 19, vol. 1, p. 183).

2     Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO 2016, L 119, p. 89).