Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Wiesbaden (Nemecko) 3. júla 2019 – WS/Spolková republika Nemecko

(vec C-505/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: WS

Žalovaná: Spolková republika Nemecko

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 54 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda (DVSD)1 , v spojení s článkom 50 Charty vykladať v tom zmysle, že ak nemecká prokuratúra zastaví začaté trestné konanie po tom, čo obvinený splní určité podmienky, najmä zaplatí určitú peňažnú sumu, ktorú stanovila prokuratúra, je zakázané už začatie trestného konania pre ten istý čin vo všetkých zmluvných štátoch Dohody uzatvorenej medzi vládami štátov hospodárskej únie Beneluxu, Nemeckej spolkovej republiky a Francúzskej republiky o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach zo 14. júna 1985 (schengenské acquis podľa článku 1 ods. 2 rozhodnutia Rady 1999/435/ES z 20. mája 1999; Ú. v. ES L 239, 2000, s. 13; Mim. vyd. 19/002, s. 3; ďalej len „DVSD“)?

Vyplýva z článku 21 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (v konsolidovanom znení zo 7. júna 2016, Ú. v. EÚ C 202, 2016, s. 47; ďalej len „ZFEÚ“) zákaz pre členské štáty vykonať žiadosti tretích štátov o zatknutie v rámci medzinárodnej organizácie, akou je Medzinárodná organizácia kriminálnej polície (Interpol), ak je osoba, ktorej sa týka žiadosť o zatknutie, občanom Únie, a členský štát, ktorého štátnym príslušníkom je táto osoba, oznámil pochybnosti o zlučiteľnosti žiadosti o zatknutie so zákazom dvojitého trestu tejto medzinárodnej organizácii, a teda aj ostatným členským štátom?

Bráni článok 21 ods. 1 ZFEÚ už začatiu trestných konaní a predbežnému zatknutiu v členských štátoch, ktorých štátnym príslušníkom nie je dotknutá osoba, ak je toto zatknutie v rozpore so zákazom dvojitého trestu?

Majú sa článok 4 ods. 1 písm. a) a článok 8 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/6802 v spojení s článkom 54 DVSD a článkom 50 Charty vykladať v tom zmysle, že členské štáty sú povinné prijať právne predpisy, ktoré zabezpečia, aby v prípade konania o definitívnom zastavení trestného stíhania vo všetkých zmluvných štátoch Dohody uzatvorenej medzi vládami štátov hospodárskej únie Beneluxu, Nemeckej spolkovej republiky a Francúzskej republiky o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach zo 14. júna 1985 (Ú. v. ES L 239, 2000, s. 13; Mim. vyd. 19/002, s. 3) bolo zakázané ďalšie spracúvanie dokumentov Red Notice (červené obežníky) vydaných Medzinárodnou organizáciou kriminálnej polície (Interpol), ktoré majú viesť k ďalšiemu trestnému konaniu?

Zaručuje medzinárodná organizácia, akou je Medzinárodná organizácia kriminálnej polície (Interpol), primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ak neexistuje rozhodnutie o primeranosti podľa článku 36 smernice (EÚ) 2016/680 a/alebo neexistujú primerané záruky podľa článku 37 smernice (EÚ) 2016/680?

Smú členské štáty ďalej spracúvať osobné údaje, ktoré tretie štáty v rámci Medzinárodnej organizácie kriminálnej polície (Interpol) uviedli v červenom obežníku („Red Notice“), len vtedy, ak tretí štát týmto červeným obežníkom rozšíril žiadosť o zatknutie a vydanie a požiadal o zatknutie, ktoré neodporuje európskemu právu, najmä zákazu dvojitého trestu?

____________

1 Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 uzatvorená medzi vládami štátov hospodárskej únie Beneluxu, Nemeckej spolkovej republiky a Francúzskej republiky o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach (Ú. v. ES L 239, 2000, s. 19; Mim. vyd. 19/002, s. 9).

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 2016, s. 89).