Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Wiesbaden (Tyskland) den 3 juli 2019 – WS mot Förbundsrepubliken Tyskland

(Mål C-505/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Parter i det nationella målet

Klagande: WS

Motpart: Förbundsrepubliken Tyskland

Tolkningsfrågor

Ska artikel 54 i Schengenkonventionen1 jämförd med artikel 50 i stadgan om de grundläggande rättigheterna tolkas på så sätt att redan inledandet av ett straffrättsligt förfarande i alla de fördragsslutande staterna i Schengenkonventionen på grund av samma gärning är förbjudet, om en tysk åklagarmyndighet, efter det att den tilltalade har uppfyllt vissa skyldigheter och i synnerhet har betalat ett visst penningbelopp som åklagarmyndigheten har fastställt, lägger ned ett straffrättsligt förfarande som redan har inletts?

Medför artikel 21.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ett förbud för medlemsstaterna att verkställa en begäran om gripande från tredjeländer inom ramen för en sådan internationell organisation som Internationella kriminalpolisorganisationen (Interpol), om den berörda person som begäran om gripande avser är unionsmedborgare och medlemsstaten där denne har medborgarskap har meddelat den internationella organisationen och därmed också de övriga medlemsstaterna att den är osäker på om begäran om gripande är förenlig med förbudet mot dubbelbestraffning?

Utgör artikel 21.1 FEUF hinder också för inledande av straffrättsliga förfaranden och tillfälligt frihetsberövande i de medlemsstater där den berörda personen inte är medborgare, om detta strider mot förbudet mot dubbelbestraffning?

Ska artiklarna 4.1 a och 8.1 i direktiv (EU) 2016/6802 jämförda med artikel 54 i Schengenkonventionen och artikel 50 i stadgan om de grundläggande rättigheterna tolkas på så sätt att medlemsstaterna är skyldiga att utfärda bestämmelser som säkerställer ett förbud mot ytterligare behandling av red notices från Internationella kriminalpolisorganisationen (Interpol) som ska leda till ytterligare ett straffrättsligt förfarande, i händelse av ett förfarande som leder till att åtal inte längre kan väckas i alla de fördragsslutande staterna i Schengenkonventionen?

Har en sådan internationell organisation som Internationella kriminalpolisorganisationen (Interpol) en lämplig dataskyddsnivå, om det inte finns något beslut om adekvat skyddsnivå enligt artikel 36 i direktiv (EU) 2016/680 och/eller lämpliga skyddsåtgärder enligt artikel 37 i samma direktiv?

Får medlemsstaterna fortsätta behandla uppgifter som har registrerats vid Internationella kriminalpolisorganisationen (Interpol) i ett Interpolmeddelande (red notice) från tredjeländer endast när ett tredjeland har skickat ut en begäran om gripande och utlämning genom Interpolmeddelandet och ansökt om ett gripande som inte strider mot EU-lagstiftningen, särskilt förbudet mot dubbelbestraffning?

____________

1 Schengenregelverket – Konvention om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna (EUT L 239, 2000, s. 19) (EGT L 239, 2000, s. 19).

2 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF av den 27 april 2016 (EUT L 119, 2016, s. 89).