Language of document :

2019 m. birželio 14 d. Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Latte Villafranca SCRL, likviduojama bendrovė, ir kt. / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto

(Byla C-464/19)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantės: likviduojama bendrovė Latte Villafranca SCRL, Azienda Agricola Cordioli Cesarino e Noè società semplice, Cordioli Evaristo e Loredano società semplice, DZ, EA, FB

Kitos proceso šalys: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Veneto regionas

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar tokioje situacijoje, kaip aprašyta ir nagrinėjama pagrindinėje byloje, Europos Sąjungos teisė turi būti aiškinama taip, kad dėl valstybės narės įstatymo nuostatos prieštaravimo Reglamento (EEB) Nr. 3950/921 2 straipsnio 2 dalies trečiai pastraipai gamintojai neturi pareigos mokėti papildomo mokesčio, kai tenkinamos tame reglamente nustatytos sąlygos?

2.    Ar tokioje situacijoje, kaip aprašyta ir nagrinėjama pagrindinėje byloje, Europos Sąjungos teisė ir konkrečiai bendrasis teisėtų lūkesčių apsaugos principas turi būti aiškinami taip, kad negalima apsaugoti lūkesčių, kuriuos puoselėja asmenys, kurie įvykdė valstybės narės nustatytą pareigą ir kuriems šios pareigos įvykdymas buvo naudingas, jeigu ši pareiga prieštarauja Europos Sąjungos teisei?

3.    Ar tokioje situacijoje, kaip aprašyta ir nagrinėjama pagrindinėje byloje, remiantis 2001 m. liepos 9 d. Reglamento (EB) Nr. 1392/20012 9 straipsniu ir Sąjungos teisėje suformuluota sąvoka „prioritetinė kategorija“ draudžiama tam tikra valstybės narės teisės nuostata, kaip antai Italijos Respublikos dekreto įstatymo Nr. 157/2004 2 straipsnio 3 dalis, kuria nustatomos diferencijuotos papildomo mokesčio permokos grąžinimo sąlygos, kiek tai susiję su grąžinimo laikotarpiu ir būdais, išskiriami gamintojai, kurie manė, jog privalo laikytis nacionalinės teisės nuostatos, kuri pripažinta prieštaraujančia Sąjungos teisei, ir gamintojai, kurie tos nuostatos nesilaikė?

____________

1 1992 m. gruodžio 28 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3950/92, nustatantis papildomą mokestį pieno ir pieno produktų sektoriuje (OL L 405, 1992, p. 1).

2 2001 m. liepos 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1392/2001, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3950/92, nustatančio papildomą mokestį pieno ir pieno produktų sektoriuje, taikymo taisykles (OL L 187, 2001, p. 19; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 33 t., p. 104).