Language of document :

Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 12 август 2019 г. — Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)/Zennaro Giuseppe Legnami Sas di Zennaro Mauro & C.

(Дело C-608/19)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Consiglio di Stato

Страни в главното производство

Жалбоподател: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

Ответник: Zennaro Giuseppe Legnami Sas di Zennaro Mauro & C.

Преюдициален въпрос

Трябва ли правилата относно отпускането на помощ, залегнали в членове 3 и 6 от Регламент № 1407/20131 , да се тълкуват в смисъл, че за предприятието заявител, което надхвърля подлежащия на отпускане пределен размер поради кумулирането с предходно подпомагане, е възможно да избере — до фактическото изплащане на поисканото подпомагане — или намаляване на финансирането (чрез изменение или вариант на проекта), или отказ (цялостен или частичен) от предходно подпомагане, евентуално вече изплатено, за да се вмести в подлежащия на изплащане пределен размер; освен това, трябва ли същите разпоредби да се тълкуват в смисъл, че различните представени избори (вариант или отказ) са налице дори да не са изрично предвидени от националната правна уредба и/или от публичното обявление относно отпускането на помощта?

____________

1     Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ L 352, 2013 г., стр. 1).