Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 12. srpna 2019 – Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) v. Zennaro Giuseppe Legnami Sas di Zennaro Mauro & C.

(Věc C-608/19)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Consiglio di Stato

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

Odpůrkyně: Zennaro Giuseppe Legnami Sas di Zennaro Mauro & C.

Předběžná otázka

Musí být pravidla týkající se poskytování podpory stanovená v článcích 3 a 6 nařízení č. 1407/20131 vykládána v tom smyslu, že žádající podnik, který z důvodu kumulace s předchozími podporami překročil přípustný strop, se může až do skutečného vyplacení požadované podpory rozhodnout pro snížení podpory (prostřednictvím úpravy nebo změny projektu) nebo pro (úplné nebo částečné) vzdání se předchozích podpor, včetně těch, které již případně přijal, a to s cílem znovu splňovat horní hranici přípustné podpory, a musí být uvedená ustanovení vykládána v tom smyslu, že uvedené různé možnosti (změna nebo vzdání se) lze uplatnit i v případě, kdy nejsou výslovně stanoveny ve vnitrostátní právní úpravě nebo ve veřejném oznámení týkajícím se poskytnutí podpory?

____________

1     Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis. (Úř. věst. L 352, s. 1).