Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 12.8.2019 – Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) v. Zennaro Giuseppe Legnami Sas di Zennaro Mauro & C

(asia C-608/19)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Consiglio di Stato

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

Vastapuoli: Zennaro Giuseppe Legnami Sas di Zennaro Mauro & C

Ennakkoratkaisukysymys

Onko asetuksen N:o 1407/20131 3 ja 6 artiklassa säädettyjä tuen myöntämistä koskevia sääntöjä tulkittava siten, että sellainen hakijayritys, jolla myönnettävä enimmäismäärä aiempien tukien kanssa kasautumisen vuoksi ylittyy, voi haetun tuen tosiasialliseen maksamiseen saakka valita (hanketta muuttamalla tai muuntamalla toteutettavan) rahoituksen alentamisen ja aiemmista, mahdollisesti jo saaduista tuista (kokonaan tai osittain tapahtuvan) luopumisen välillä myönnettävän enimmäismäärän ylittymisen estämiseksi; ja onko samoja säännöksiä tulkittava siten, että nämä vaihtoehdot (muuntaminen tai luopuminen) ovat käytettävissä siinäkin tapauksessa, ettei niitä nimenomaisesti mainita kansallisessa lainsäädännössä ja/tai tuen myöntämistä koskevassa julkisessa ilmoituksessa?

____________

1 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen 18.12.2013 annettu komission asetus (EU) N:o 1407/2013 (EUVL 2013, L 352, s. 1).