Language of document :

2019 m. rugpjūčio 12 d. Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) / Zennaro Giuseppe Legnami Sas di Zennaro Mauro & C.

(Byla C-608/19)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

Kita apeliacinio proceso šalis: Zennaro Giuseppe Legnami Sas di Zennaro Mauro & C.

Prejudicinis klausimas

Ar Reglamento Nr. 1407/20131 3 ir 6 straipsniuose nustatytos pagalbos teikimo nuostatos turi būti aiškinamos taip, kad, jeigu paraišką teikianti įmonė viršija viršutinę ribą dėl to, kad subsidijos sumuojamos su ankstesnėmis subsidijomis, yra įmanoma (iki faktinio prašomos subsidijos išmokėjimo) prašyti sumažinti finansavimą (iš dalies pakeičiant projektą ar pateikiant kitą jo versiją) arba atsisakyti (visiškai ar iš dalies) anksčiau skirtų ir gal jau gautų subsidijų siekiant neviršyti didžiausios mokėtinos sumos? Ar tos pačios nuostatos turi būti aiškinamos taip, kad įvairios pasirinkimo galimybės (kitos versijos pateikimas arba finansavimo atsisakymas) suteikiamos net jeigu nėra aiškiai numatytos nacionalinės teisės aktuose ir (arba) viešame pranešime dėl pagalbos suteikimo?

____________

1 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL L 352, 2013, p. 1).