Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 12. augustā iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)/Zennaro Giuseppe Legnami Sas di Zennaro Mauro & C.

(Lieta C-608/19)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Consiglio di Stato

Pamatlietas puses

Prasītājs: Istituto nazionale per l’assicu razione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

Atbildētāja: Zennaro Giuseppe Legnami Sas di Zennaro Mauro & C.

Prejudiciālais jautājums

Vai Regulas Nr. 1407/2013 1 3. un 6. pantā paredzētie atbalsta piešķiršanas noteikumi ir jāinterpretē tādējādi, ka atbalstu pieprasošajam uzņēmumam, kas pārsniedz piešķiramā atbalsta maksimālo robežlielumu, jo summējas iepriekšējās subsīdijas, ir iespējams – līdz prasītās subsīdijas faktiskai izmaksai – izvēlēties finansējuma samazināšanu (izmainot vai grozot projektu) vai atteikšanos (pilnīgu vai daļēju) no iepriekšējām subsīdijām, kuras, iespējams, jau ir saņemtas, lai ievērotu maksimāli pieļaujamo piešķiramo [atbalsta] summu; un vai šīs tiesību normas ir jāinterpretē tādējādi, ka ieteiktās dažādās iespējas (grozījums vai atteikšanās) ir spēkā arī tad, ja tās nav tieši paredzētas valsts tiesiskajā regulējumā un/vai paziņojumā par publisku līgumu saistībā ar atbalsta piešķiršanu?

____________

1 Komisijas Regula (ES) Nr. 1407/2013 (2013. gada 18. decembris) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (OV 2013, L 352, 1. lpp.).