Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Consiglio di Stato (Taliansko) 12. augusta 2019 – Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)/Zennaro Giuseppe Legnami Sas di Zennaro Mauro & C.

(vec C-608/19)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Consiglio di Stato

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

Žalovaný: Zennaro Giuseppe Legnami Sas di Zennaro Mauro & C.

Prejudiciálna otázka

Majú sa pravidlá týkajúce sa poskytovania pomoci stanovené v článkoch 3 a 6 nariadenia č. 1407/20131 vykladať v tom zmysle, že žiadajúci podnik, ktorý v dôsledku kumulácie s predchádzajúcimi príspevkami prekročil maximálny povolený strop, sa môže – až do skutočného vyplatenia požadovaného príspevku – rozhodnúť pre zníženie príspevku (prostredníctvom úpravy alebo zmeny projektu) alebo pre vzdanie sa (úplné alebo čiastočné) predchádzajúcich príspevkov, vrátane tých, ktoré už prípadne prijal, a to s cieľom opätovne spĺňať maximálny limit povolenej pomoci, a majú sa uvedené ustanovenia vykladať v tom zmysle, že uvedené rôzne možnosti (zmena alebo vzdanie sa) možno uplatniť aj v prípade, ak sa výslovne nestanovujú v príslušnej vnútroštátnej právnej úprave a/alebo vo verejnom oznámení týkajúcom sa poskytnutia pomoci?

____________

1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 352, 2013, s. 1).