Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 12. avgusta 2019 – Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)/Zennaro Giuseppe Legnami Sas di Zennaro Mauro & C.

(Zadeva C-608/19)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Consiglio di Stato

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

Nasprotna stranka: Zennaro Giuseppe Legnami Sas di Zennaro Mauro & C.

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba pravila o dodeljevanju pomoči, določena v členih 3 in 6 Uredbe št. 1407/20131 , razlagati tako, da se, če družba vlagateljica na podlagi kumulacije s predhodnimi pomočmi preseže zgornjo mejo, lahko – do dejanskega plačila zahtevane pomoči – odloči za zmanjšanje financiranja (s spremembo ali variacijo projekta) ali za odpoved (v celoti ali delno) že prejetim pomočem, da bi bila lahko znotraj okvira najvišjega dovoljenega zneska, ki ga je možno črpati; ali je treba iste določbe razlagati tako, da se različne predvidene možnosti (variacija ali odpoved) uporabijo, tudi če niso izrecno določene v nacionalni zakonodaji in/ali v javnem razpisu v zvezi z dodelitvijo pomoči?

____________

1 Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L 352, 2013, str. 1).