Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 12 augusti 2019 – Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) mot Zennaro Giuseppe Legnami Sas di Zennaro Mauro & C.

(Mål C-608/19)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Consiglio di Stato

Parter i det nationella målet

Klagande: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

Motpart: Zennaro Giuseppe Legnami Sas di Zennaro Mauro & C.

Tolkningsfrågan

Ska bestämmelserna om stöd i artiklarna 3 och 6 i förordning nr 1407/20131 tolkas så, att det ansökande företaget, om det överskrider taket för stöd till följd av sammanläggning med tidigare beviljade stöd, får – fram till den faktiska utbetalningen av det ansökta stödet – välja mellan att motta ett lägre belopp (genom ändring eller variant av projektet) eller avstå (helt eller delvis) från tidigare, eventuellt redan mottagna stöd, för att inte överskrida taket? Ska nämnda bestämmelser vidare tolkas så, att dessa alternativ (variant eller avstående) är gångbara, även om de inte stadgas uttryckligen i nationell lagstiftning och/eller det offentliga meddelandet om stöd?

____________

1 Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse (EUT L 352, 2013, s. 1).