Language of document :

Преюдициално запитване от Commissione tributaria regionale della Campania (Италия), постъпило на 25 юни 2019 г. — Antonio Capaldo SpA/Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Salerno

(Дело C-496/19)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Commissione tributaria regionale della Campania

Страни в главното производство

Жалбоподател: Antonio Capaldo SpA

Ответник: Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Salerno

Преюдициален въпрос

Пречка ли е за провеждане на процедурата за преразглеждане на ревизионния акт по член 78 от Регламент (ЕИО) № 2913/921 относно създаване на Митнически кодекс на Общността физическата проверка на стоките при техния внос?

____________

1     Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 302, 1992 г., Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 5, стр. 58).