Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione tributaria regionale della Campania (Włochy) w dniu 25 czerwca 2019 r. – Antonio Capaldo SpA / Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Salerno

(Sprawa C-496/19)

Język postępowania: włoski

Sąd odsyłający

Commissione tributaria regionale della Campania

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca i wnosząca apelację: Antonio Capaldo SpA

Druga strona postępowania: Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Salerno

Pytanie prejudycjalne

Czy fizyczne oględziny towaru dokonane w momencie jego przywozu wykluczają wszczęcie procedury weryfikacji ustalenia, o której mowa w art. 78 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/921 ustanawiającego Wspólnotowy kodeks celny?

____________

1     Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy kodeks celny (Dz.U. 1992, L 302, s. 1).