Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Commissione tributaria regionale della Campania (Italien) den 25 juni 2019 – Antonio Capaldo SpA mot Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Salerno

(Mål C-496/19)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Commissione tributaria regionale della Campania

Parter i det nationella målet

Klagande: Antonio Capaldo SpA

Motpart: Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Salerno

Tolkningsfråga

Utgör den fysiska kontrollen av varor som görs i samband med deras import hinder för förfarandet för omprövning av tullbeslut enligt artikel 78 i förordning (EEG) nr 2913/921 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen?

____________

1     Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT, L 302, 1992, s. 1; svensk specialutgåva, område 2, volym 16, s. 4).