Language of document :

Žalba koju je 28. lipnja 2019. podnio Victor Lupu protiv presude Općeg suda (treće vijeće) od 30. travnja 2019. u predmetu T-558/18, Lupu protiv EUIPO-a - Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Djili DS)

(predmet C-499/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Victor Lupu (zastupnik: P.A. Acsinte, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam

Žalba je rješenjem Suda (šesto vijeće) od 5. rujna 2019. proglašena nedopuštenom.

____________