Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 28. jūnijā Victor Lupu iesniedza par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2019. gada 30. aprīļa spriedumu lietā T-558/18 Lupu/EUIPO – Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (“Djili DS”)

(Lieta C-499/19 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Victor Lupu (pārstāvis: P.A. Acsinte, advokāts)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs, Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam

Tiesa (sestā palāta) ar 2019. gada 5. septembra rīkojumu ir atzinusi apelācijas sūdzību par nepieņemamu.

____________