Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 30 kwietnia 2019 r. w sprawie T-558/18 Lupu / EUIPO– Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Djili DS), wniesione w dniu 28 czerwca 2019 r. przez Victora Lupu

(Sprawa C-499/19 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Victor Lupu (przedstawiciel: adwokat P.A. Acsinte)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam

Postanowieniem z dnia 5 września 2019 r. Trybunał (szósta izba) uznał odwołanie za niedopuszczalne.

____________