Language of document :

Odwołanie od postanowienia Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 27 lutego 2019 r. w sprawie T-581/18, ND i OE / Komisja, wniesione w dniu 16 kwietnia 2019 r. przez ND i OE

(Sprawa C-317/19 P)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: ND, OE (przedstawiciel: adwokat A. Bove)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Postanowieniem z dnia 3 września 2019 r. Trybunał (szósta izba) częściowo odrzucił, a w pozostałej części oddalił odwołanie.

____________