Language of document :

Иск, предявен на 4 септември 2019 г. — Европейска комисия/Кралство Испания

(Дело C-658/19)

Език на производството: испански

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: D. Nardi, G. von Rintelen и S. Pardo Quintillán)

Ответник: Кралство Испания

Искания на ищеца

Да се обяви, че като не е приело в срок до 6 май 2018 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за изпълнението на Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета1 , и при всички случаи, като не е съобщило тези разпоредби на Комисията, Кралство Испания не е изпълнило задълженията си по член 63, параграф 1 от тази директива;

В съответствие с член 260, параграф 3 ДФЕС да се наложи на Кралство Испания периодична имуществена санкция в размер на 89.548,20 EUR, дневно, считано от датата на произнасянето на решението, с което се обявява неизпълнението на задължението за приемане, или при всички случаи за съобщаване на Комисията на необходимите разпоредби за изпълнението на Директива (ЕС) 2016/680, която санкция следва да се заплаща по сметка, посочена от Комисията;

В съответствие с член 260, параграф 3 ДФЕС да се наложи на Кралство Испания сума с фиксиран размер, съответстващ на резултата, получен от умножаването на 21.321,00 EUR по броя дни, през които е продължило нарушението, при условие, че този резултат надхвърля сумата с минимален фиксиран размер от 5.290.000 EUR, като така получената сума следва да се заплати по сметка, посочена от Комисията;

да се осъди Кралство Испания да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В съответствие с член 63, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/680 държавите членки е трябвало да приемат и публикуват до 6 май 2018 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с предвиденото в директивата и да съобщят незабавно на Комисията текста на тези разпоредби.

Комисията не е информирана за приемането и влизането в сила на нито една мярка за изискваното транспониране и не е запозната с никакви други данни, сочещи, че директивата е била транспонирана.

Повече от една година след изтичането на срока за транспониране Кралство Испания не е транспонирало Директива (ЕС) 2016/680.

____________

1 ОВ L 119, 2016 г., стр. 89.