Language of document :

Sag anlagt den 4. september 2019 – Europa-Kommissionen mod Kongeriget Spanien

(Sag C-658/19)

Processprog: spansk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved D. Nardi, G. von Rintelen og S. Pardo Quintillán, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Kongeriget Spanien

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Kongeriget Spanien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 63, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om [beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med] kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA 1 , idet det ikke inden den 6. maj 2018 har vedtaget de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv, eller under alle omstændigheder ikke har meddelt Kommissionen sådanne bestemmelser.

Kongeriget Spanien pålægges i henhold til artikel 260, stk. 3, TEUF at betale en daglig tvangsbøde på 89 548,20 EUR med virkning fra datoen for afsigelse af den dom, hvorved det fastslås, at forpligtelsen til at vedtage eller under alle omstændigheder meddele Kommissionen de bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme direktiv (EU) 2016/680, er blevet tilsidesat, hvilket beløb indbetales på en af Kommissionen angivet konto.

Kongeriget Spanien pålægges i henhold til artikel 260, stk. 3, TEUF at betale et fast beløb i form af et dagligt beløb på 21 321,00 EUR ganget med antallet af dage, tilsidesættelsen vedvarer, forudsat at dette beløb overstiger det faste minimumsbeløb på 5.290.000 EUR, idet beløbet indbetales på en af Kommissionen angivet konto.

Kongeriget Spanien tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Medlemsstaterne skulle i henhold til artikel 63, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/680 senest den 6. maj 2018 vedtage og offentliggøre de nødvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme direktivet og straks meddele Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser.

Kommissionen har ikke modtaget meddelelse om vedtagelse og ikrafttrædelse af nogen af de krævede gennemførelsesforanstaltninger, og den har ikke fået kendskab til andre oplysninger om, at direktivet er blevet gennemført.

Kongeriget Spanien har således ikke gennemført direktiv (EU) 2016/680 mere end et år efter udløbet af fristen herfor.

____________

1     EUT 2016, L 199, s. 89.