Language of document :

4. septembril 2019 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Hispaania Kuningriik

(kohtuasi C-658/19)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: D. Nardi, G. von Rintelen ja S. Pardo Quintillán)

Kostja: Hispaania Kuningriik

Hageja nõuded

tunnistada, et kuna Hispaania Kuningriik ei olnud hiljemalt 6. maiks 2018 vastu võtnud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiivi (EL) 2016/680 mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK1 , rakendamiseks vajalikke õigus- ja haldusnorme või igal juhul ei olnud komisjonile neist normidest teatanud, siis on see liikmesriik rikkunud kõnealuse direktiivi artikli 63 lõikest 1 tulenevaid kohustusi;

mõista Hispaania Kuningriigilt ELTL artikli 260 lõike 3 alusel välja karistusmakse 89 548,20 eurot päevas alates kohtuotsuse kuulutamisest, milles tunnistatakse, et on rikutud kohustust võtta vastu sätted direktiivi (EL) 2016/680 täitmiseks või igal juhul teavitada komisjoni nendest sätetest; see summa tuleb tasuda komisjoni poolt osutatud arvele;

mõista Hispaania Kuningriigilt ELTL artikli 260 lõike 3 alusel välja põhisumma, 21 321,00 eurot iga päeva eest, millal rikkumine kestab, kuid vähemalt 5 290 000 euro suuruses kindlaks summas, mis tuleb tasuda komisjoni poolt osutatud arvele;

mõista kohtukulud välja Hispaania Kuningriigilt.

Väited ja peamised argumendid

Vastavalt direktiivi (EL) 2016/680 artikli 63 lõikele 1 pidid liikmesriigid hiljemalt 6. maiks 2018 võtma vastu ja avaldama nimetatud direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid ning edastama nimetatud sätete tekst viivitamata komisjonile.

Komisjoni ei teavitatud ühegi ülevõtmiseks vajaliku meetme vastu võtmisest ja jõustumisest ning tal ei ole muid andmeid, mis näitaks, et direktiiv on üle võetud.

Hispaania Kuningriik ei ole seega enam kui aasta pärast ülevõtmiste tähtaja möödumist direktiivi (EL) 2016/680 üle võtnud.

____________

1 ELT 2016, L 119, lk 89.