Language of document :

Kanne 4.9.2019 – Euroopan komissio v. Espanjan kuingaskunta

(asia C-658/19)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: D. Nardi, G. von Rintelen ja S. Pardo Quintillán)

Vastaaja: Espanjan kuningaskunta

Vaatimukset

Unionin tuomioistuimen on todettava, että Espanjan kuningaskunta ei ole noudattanut luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta 27.4.2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/6801 63 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut 6.5.2018 mennessä mainitun direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä, tai joka tapauksessa, koska se ei ole ilmoittanut näistä säännöksistä komissiolle.

Espanjan kuningaskunnalle on määrättävä SEUT 260 artiklan 3 kohdan mukaisesti 89 548,20 euron suuruinen päiväkohtainen uhkasakko siitä päivästä lähtien, jolloin annetaan tuomio, jossa todetaan jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen sen johdosta, että se ei ole antanut direktiivin (EU) 2016/680 noudattamisen edellyttämiä säännöksiä tai ei ainakaan ole ilmoittanut niistä komissiolle. Uhkasakko on suoritettava komission ilmoittamalle tilille.

Espanjan kuningaskunta on velvoitettava SEUT 250 artiklan 3 kohdan mukaisesti maksamaan kiinteämääräistä hyvitystä, jonka määrä saadaan kertomalla 21 321,00 euron suuruinen päiväkohtainen määrä niiden päivien lukumäärällä, joiden ajan jäsenyysvelvoitteiden noudattaminen jatkuu. Tämän määrän on kuitenkin oltava ainakin 5 290 000 euroa, ja se on suoritettava komission ilmoittamalle tilille.

Espanjan kuningaskunta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Direktiivin (EU) 2016/680 63 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 6.5.2018 ja ilmoitettava viipymättä komissiolle kirjallisina nämä säännökset.

Komissiolle ei ole ilmoitettu mistään vaadittujen täytäntöönpanotoimien antamisesta tai voimaantulosta, eikä sen tiedossa ole mitään muita seikkoja, jotka viittaisivat siihen, että direktiivi on pantu täytäntöön.

Täten Espanjan kuningaskunta ei ole vielä yli vuosi täytäntöönpanolle asetetun määräajan päättymisen jälkeen pannut direktiiviä (EU) 2016/680 täytäntöön.

____________

1 EUVL 2016, L 119, s. 89.