Language of document :

Tužba podnesena 4. rujna 2019. – Europska komisija protiv Kraljevine Španjolske

(predmet C-658/19)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: D. Nardi, G. von Rintelen i S. Pardo Quintillán, agenti)

Tuženik: Kraljevina Španjolska

Tužbeni zahtjev

Utvrditi da je Kraljevina Španjolska povrijedila svoje obveze na temelju članka 63. stavka 1. Direktive (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP1 jer do 6. svibnja 2018. nije donijela zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađivanja s navedenom direktivom, a u svakom slučaju zato što ih nije dostavila Komisiji;

naložiti Kraljevini Španjolskoj da u skladu s člankom 260. stavkom 3. UFEU-a isplaćuje na račun koji će odrediti Komisija dnevnu novčanu kaznu u iznosu od 89 548,20 eura, s učinkom od datuma proglašenja presude kojom se utvrđuje neispunjenje obveze donošenja potrebnih odredaba radi usklađivanja s Direktivom (EU) 2016/680, a u svakom slučaju zbog toga što one nisu dostavljene Komisiji;

naložiti Kraljevini Španjolskoj da u skladu s člankom 260. stavkom 3. UFEU-a isplati na račun koji će odrediti Komisija paušalni iznos koji odgovara umnošku dnevnog iznosa od 21 321,00 eura s brojem dana trajanja povrede ako taj iznos premašuje najmanji paušalni iznos od 5 290 000 eura;

naložiti Kraljevini Španjolskoj snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U skladu s člankom 63. stavkom 1. Direktive (EU) 2016/680, države članice stavljaju na snagu zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađivanja s tom direktivom do 6. svibnja 2018. te Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

Komisija nije bila obaviještena o donošenju i stupanju na snagu nijedne mjere koja je potrebna za prenošenje te nema saznanja o bilo kojim drugim informacijama koje bi upućivale na to da je direktiva prenesena.

Stoga Kraljevina Španjolska nije prenijela Direktivu (EU) 2016/680 više od godine dana nakon isteka roka za prenošenje.

____________

1 SL 2016., L 119, str. 89. i ispravak SL 2018., L 127, str. 8.