Language of document :

2019. szeptember 4-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság

(C-658/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: D. Nardi, G. von Rintelen és S. Pardo Quintillán meghatalmazottak)

Alperes: Spanyol Királyság

Kereseti kérelmek

A Bizottság azt kéri, hogy a Bíróság:

állapítsa meg, hogy a Spanyol Királyság azáltal, hogy legkésőbb 2018. május 6-ig nem ültette át a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelvet,1 vagy legalábbis nem közölte a Bizottsággal az átültető rendelkezéseket, nem tett eleget az említett irányelv 63. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeinek;

kötelezze a Spanyol Királyságot az EUMSZ 260. cikk (3) bekezdésének megfelelően a kötelezettségszegést megállapító ítélet kihirdetésének napjától számítva napi 89.548,20 euró összegű kényszerítő bírságnak a Bizottság által meghatározandó számlára történő megfizetésére mindaddig, amíg el nem fogadja a (EU) 2016/680 irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket vagy azokról nem értesíti a Bizottságot;

kötelezze a Spanyol Királyságot az EUMSZ 260. cikk (3) bekezdésének megfelelően egy átalányösszegnek a Bizottság által meghatározandó számlára történő megfizetésére, amely összeg a napi 21.321,00 euró összeg és azon napok számának szorzataként számítandó, amelyeken a jogsértés fennállt, de legalább 5.290.000 euró átalányösszeg megfizetésére;

a Spanyol Királyságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A (EU) 2016/680 irányelv 63. cikke (1) bekezdésének megfelelően a tagállamok 2018. május 6-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek, és e rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

A Bizottságot egyetlen, az átültetéshez szükséges intézkedés elfogadásáról vagy hatálybalépéséről sem értesítették, és nem is jutott tudomására arra utaló tény, hogy az irányelvet átültették volna.

A Spanyol Királyság több mint egy évvel az átültetésre nyitva álló határidő lejártát követően sem ültette át a (EU) 2016/680 irányelvet.

____________

1 HL 2016. L 119, 89. o.