Language of document :

2019 m. rugsėjo 4 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Ispanijos Karalystė

(Byla C-658/19)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama D. Nardi, G. von Rintelen ir S. Pardo Quintillán

Atsakovė: Ispanijos Karalystė

Ieškovės reikalavimai

–    Konstatuoti, kad iki 2018 m. gegužės 6 d. nepriėmusi įstatymų ir kitų teisės aktų, būtinų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuria panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR1 įgyvendinti, ar bet kuriuo atveju nepranešusi apie šias nuostatas Komisijai, Ispanijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal minėtos direktyvos 63 straipsnio 1 dalį;

–    remiantis SESV 260 straipsnio 3 dalimi, skirti Ispanijos Karalystei į Komisijos nurodytą sąskaitą mokėtiną 89 548,20 EUR periodinę baudą už kiekvieną dieną, mokamą periodiškai nuo sprendimo, kuriuo konstatuojamas įsipareigojimų neįvykdymas nepriėmus įstatymų ir kitų teisės aktų, būtinų Direktyvai (ES) 2016/680 įgyvendinti, ar bet kuriuo atveju nepranešus apie tas nuostatas, paskelbimo datos;

remiantis SESV 260 straipsnio 3 dalimi, skirti Ispanijos Karalystei į Komisijos nurodytą sąskaitą mokėtiną vienkartinę baudą, kurios dydis apskaičiuotas 21 321,00 eurų sumą už vieną dieną padauginus iš dienų, kurias tęsiamas pažeidimas, skaičiaus, jeigu gautas dydis viršija minimalią vienkartinę 5 290 000 eurų sumą;

priteisti iš Ispanijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Remiantis Direktyvos (ES) 2016/680 63 straipsnio 1 dalimi, valstybės narės ne vėliau kaip 2018 m. gegužės 6 d. turėjo priimti ir paskelbti įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus šiai direktyvai įgyvendinti, ir nedelsdamos pateikti Komisijai tų nuostatų tekstą.

Komisijai nebuvo pranešta apie kokios nors priemonės priėmimą bei įsigaliojimą ir jai nebuvo žinomi jokie kiti duomenys, įrodantys, jog direktyva buvo perkelta.

Todėl Ispanijos Karalystė neperkėlė Direktyvos (ES) 2016/680 į nacionalinę teisę ilgiau, kaip metus po to, kai baigėsi perkėlimo terminas.

____________

1 OL L 119, 2016, p. 89.