Language of document :

Acțiune introdusă la 4 septembrie 2019 – Comisia Europeană/Regatul Spaniei

(Cauza C-658/19)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: D. Nardi, G. von Rintelen și S. Pardo Quintillán, agenți)

Pârât: Regatul Spaniei

Concluziile reclamantei

Declararea faptului că, prin neadoptarea, până la 6 mai 2018, a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului1 sau, în orice caz, prin nenotificarea acestor dispoziții Comisiei, Regatul Spaniei nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 63 alineatul (1) din directiva menționată;

obligarea Regatului Spaniei, în conformitate cu articolul 260 alineatul (3) TFUE, la plata unor penalități cu titlu cominatoriu de 89 548,20 euro pe zi, de la data pronunțării hotărârii prin care se declară neîndeplinirea obligației de a adopta sau, în orice caz, de a notifica Comisiei dispozițiile necesare pentru a se conforma Directivei (UE) 2016/680, care urmează a fi plătite într-un cont care va fi indicat de Comisie;

obligarea Regatului Spaniei, în conformitate cu articolul 260 alineatul (3) TFUE, la plata unei sume forfetare în cuantum de 21 321,00 euro pe zi multiplicat cu numărul de zile în care va persista încălcarea, cu condiția ca acest cuantum să depășească suma forfetară minimă de 5 290 000 de euro, care urmează a fi plătită într-un cont care va fi indicat de Comisie;

obligarea Regatului Spaniei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În conformitate cu articolul 63 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/680, statele membre trebuiau să adopte și să publice, până la 6 mai 2018, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma celor stabilite în directivă și să notifice de îndată Comisiei textele acestor dispoziții.

Comisia nu a fost informată cu privire la adoptarea și la intrarea în vigoare a vreunei măsuri de transpunere impuse și nu dispune de nicio altă informație din care să rezulte că directiva a fost transpusă.

Prin urmare, Regatul Spaniei nu a transpus Directiva (UE) 2016/680 la mai bine de un an de la expirarea termenului de transpunere.

____________

1 JO 2016, L 119, p. 89.