Language of document :

Tožba, vložena 4. septembra 2019 – Evropska komisija/Kraljevina Španija

(Zadeva C-658/19)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopniki: D. Nardi, G. von Rintelen in S. Pardo Quintillán, agenti)

Tožena stranka: Kraljevina Španija

Predlogi tožeče stranke

Razglasi naj se, da Kraljevina Španija s tem, da do 6. maja 2018 ni sprejela in drugih predpisov, potrebnih za uskladitev z Direktivo (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o [varstvu posameznikov pri] obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ1 ali da vsekakor o teh predpisih ni obvestila Komisije, ni izpolnila obveznosti iz člena 63(1) navedene direktive;

Kraljevini Španiji naj se v skladu s členom 260(3) PDEU naloži plačilo dnevne denarne kazni v višini 89.548,20 EUR – ki naj jo nakaže na račun, ki ga navede Komisija –, z učinkom od dneva razglasitve sodbe, s katero je ugotovljena neizpolnitev obveznosti sprejetja potrebnih predpisov za uskladitev z Direktivo (EU) 2016/680 ali vsekakor obvestitve Komisije o teh predpisih;

Kraljevini Španiji naj se v skladu s členom 260(3) PDEU naloži plačilo pavšalnega zneska, katerega višina ustreza dnevni višini 21.321,00 EUR, pomnoženi s številom dni trajanja kršitve – ki naj jo nakaže na račun, ki ga navede Komisija – , če ta znesek preseže najnižji pavšalni znesek 5.290.000 EUR, se plača na račun, ki ga bo navedla Komisija;

Kraljevini Španiji naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V skladu s členom 63(1) Direktive (EU) 2016/680 bi morale države članice do 6. maja 2018 sprejeti in objaviti zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev z določbami direktive, njihovo besedilo pa sporočiti Komisiji.

Komisija ni bila obveščena o sprejetju in začetku veljavnosti nobenih zahtevanih ukrepov za prenos in ni bila seznanjena z nobenim drugim podatkom, ki bi kazal, da je bila direktiva prenesena.

Kraljevina Španija torej ni prenesla Direktive (EU) 2016/680 več kot eno leto po poteku roka za prenos.

____________

1 UL 2016, L 119, str. 89.