Language of document :

Talan väckt den 4 september 2019 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien

(Mål C-658/19)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: D. Nardi, G. von Rintelen och S. Pardo Quintillán)

Svarande: Konungariket Spanien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 63.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF1 genom att inte senast den 6 maj 2018 anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet, eller i vart fall genom att inte underrätta kommissionen om sådana bestämmelser,

enligt artikel 260.3 FEUF, ålägga Konungariket Spanien ett dagligt vite på 89 548,20 euro, med verkan från och med dagen för avkunnandet av den dom genom vilken underlåtenheten att uppfylla skyldigheten att anta eller i vart fall underrätta kommissionen om de bestämmelser som är nödvändiga för att följa direktiv (EU) 2016/680 fastställs, som ska sättas in på ett konto som kommissionen kommer att ange,

enligt artikel 260.3 FEUF, ålägga Konungariket Spanien att betala ett standardbelopp som följer av att ett dagligt belopp på 21 321,00 euro multipliceras med antalet dagar som överträdelsen pågått, förutsatt att detta belopp överstiger det minsta standardbeloppet på 5 290 000 euro, som ska sättas in på ett konto som kommissionen kommer att ange, och

förplikta europeiska Konungariket Spanien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Enligt artikel 63.1 i direktiv (EU) 2016/680 skulle medlemsstaterna senast den 6 maj 2018 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv och genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

Kommissionen har inte underrättats om att någon bestämmelse som krävs för införlivande har antagits och trätt i kraft och den har inte fått kännedom om någon annan uppgift om att direktivet har införlivats.

Konungariket Spanien har följaktligen inte införlivat direktiv (EU) 2016/680 mer än ett år efter det att fristen för införlivande löpte ut.

____________

1 EUT L 119, 2016, s. 89.