Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Provincial de Zaragoza (Hiszpania) w dniu 26 czerwca 2019 r. – Ibercaja Banco, S.A. / SO i TP

(Sprawa C-497/19)

Język postępowania: hiszpański

Sąd odsyłający

Audiencia Provincial de Zaragoza

Strony w postępowaniu głównym

Wnoszący apelację: Ibercaja Banco, S.A.

Druga strona postępowania apelacyjnego: SO i TP

Pytania prejudycjalne

1)    Czy zgodne z prawem europejskim jest uregulowanie krajowe, z którego wynika, że jeżeli określony nieuczciwy warunek pomyślnie przeszedł wstępną kontrolę sądową z urzędu w momencie wszczynania postępowania egzekucyjnego, kontrola taka uniemożliwia następnie temu samemu sądowi dokonanie oceny z urzędu tego warunku, jeżeli okoliczności faktyczne i prawne istniały już od samego początku, mimo że ta wstępna kontrola nie doprowadziła do przedstawienia, ani w sentencji wyroku, ani w jego uzasadnieniu, żadnych uwag w przedmiocie ważności jego warunków?

2)    Kolejna wątpliwość dotyczy tego, czy gdy istnieją już elementy faktyczne i prawne określające nieuczciwy charakter warunku w umowie konsumenckiej, dłużnik egzekucyjny niepodnoszący tego nieuczciwego charakteru w powództwie przeciwegzekucyjnym, które ustawa przyznaje mu w tym celu, może, po rozstrzygnięciu takiego powództwa, ponownie podnieść nową kwestię incydentalną, na podstawie której ustalony zostanie nieuczciwy charakter innego lub innych warunków, w przypadku gdy mógł powołać się na nie początkowo w ramach zwykłej procedury przewidzianej w ustawie. Wreszcie, czy istnieje skutek prekluzyjny, który uniemożliwia konsumentowi ponowne podniesienie nieuczciwego charakteru innego warunku w tym samym postępowaniu egzekucyjnym, a nawet w późniejszym postępowaniu rozpoznawczym?

3)    Trzecia wątpliwość odnosi się do tego, czy w przypadku uznania za zgodny z prawem europejskim wniosku, że drugie lub kolejne powództwo przeciwegzekucyjne w celu podniesienia w nim nieuczciwego charakteru warunku nie może zostać wniesione przez stronę, która mogła powołać się na nieuczciwy charakter warunku wcześniej z uwagi na to, że konieczne elementy faktyczne i prawne zostały już określone, okoliczność ta może stanowić podstawę do zastosowania przez sąd jako środka do tego, aby, po otrzymaniu informacji o tym nieuczciwym charakterze, sąd mógł wykonywać swoje uprawnienia w zakresie kontroli z urzędu?

____________