Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 8. července 2019 Jakov Ardalic a další proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 30. dubna 2019 ve spojených věcech T-523/16 a T-542/16, Ardalic a další v. Rada

(Věc C-518/19 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastníci řízení podávající kasační opravný prostředek: Jakov Ardalic, Liliana Bicanova, Monica Brunetto, Claudia Istoc, Sylvie Jamet, Despina Kanellou, Christian Stouraitis, Abdelhamid Azbair, Abdel Bouzanih, Bob Kitenge Ya Musenga, El Miloud Sadiki, Cam Tran Thi (zástupci: S. Orlandi, T. Martin, advokáti)

Další účastníci řízení: Rada Evropské unie, Evropský parlament

Návrhová žádání účastníků řízení podávajících kasační opravný prostředek

Účastníci řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelé“) navrhují, aby Soudní dvůr:

zrušil napadený rozsudek;

zrušil rozhodnutí již neposkytnout navrhovatelům od roku 2014 dobu na cestu a náhradu ročních cestovních výdajů;

uložil Radě náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelé uvádí, že napadený rozsudek je stižen několika právními vadami.

Zaprvé, Tribunál se dopustil v bodech 65 a 73 rozsudku nesprávného právního posouzení, když omezil rozsah soudního přezkumu, který má provést v „jasných“ případech.

Zadruhé, Tribunál se dopustil v bodech 68 až 71 rozsudku nesprávného právního posouzení, když rozhodl, že navrhovatelé se nenachází ve srovnatelné situaci jako úředníci, jejichž nárok na dobu na cestu a náhradu jejich ročních cestovních výdajů byl zachován.

Zatřetí, Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když v bodech 67 a 78 až 84 rozsudku rozhodl, že sporná právní úprava neporušuje zásadu proporcionality.

____________