Language of document :

Appel iværksat den 8. juli 2019 af Jakov Ardalic m.fl. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 30. april 2019 i de forenede sager T-523/16 og T-542/16, Ardalic m.fl. mod Rådet

(Sag C-518/19 P)

Processprog: fransk

Parter

Appellanter: Jakov Ardalic, Liliana Bicanova, Monica Brunetto, Claudia Istoc, Sylvie Jamet, Despina Kanellou, Christian Stouraitis, Abdelhamid Azbair, Abdel Bouzanih, Bob Kitenge Ya Musenga, El Miloud Sadiki og Cam Tran Thi (ved avocats S. Orlandi og T. Martin)

De andre parter i appelsagen: Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Parlamentet

Appellanterne har nedlagt følgende påstande

Den appellerede dom ophæves.

Annullation af afgørelsen om ikke længere at tildele appellanterne rejsedage eller godtgørelse af årlige rejseudgifter fra 2014.

Rådet tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellanterne har gjort gældende, at den appellerede dom er behæftet med flere retlige fejl.

For det første begik Retten en retlig fejl i dommens præmis 65 og 73 ved at begrænse omfanget af den retslige kontrol, som den skal udøve, til »åbenbare« tilfælde.

For det andet begik Retten en retlig fejl i dommens præmis 68-71, da den fastslog, at appellanterne ikke befandt sig i en situation, der kan sammenlignes med situationen for de ansatte, som har bevaret retten til rejsedage og godtgørelse af deres årlige rejseudgifter.

For det tredje begik Retten en retlig fejl ved i dommens præmis 67 og 78-84 at fastslå, at den omtvistede lovgivning ikke tilsidesætter proportionalitetsprincippet.

____________